Distanční vzdělávání

Metodické doporučení
pro vzdělávání distančním způsobem

Microsoft Teams je nástroj pro online výuku. Návod, jak se přihlásit a pracovat s Teams, naleznete pod odkazy na tato videa:

Seznámení s MS Teams

Přihlášení do MS Teams

Používání MS Teams

Nabídka MS Teams

Výuka v MS Teams

Instruktážní videa

Microsoft Teams je nástroj pro online výuku. Návod, jak se přihlásit a pracovat s Teams, naleznete pod odkazy na
tato videa:

Základní práce s Teams

Příspěvky a schůzky

Odevzdání úkolu

Jak odevzdat úkol ze smartphonu

Informace pro žáky a zákonné zástupce

Ve školském zákoně byla novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti žáků.

Zákonem je nyní stanovena:

On-line výuka

Při synchronní výuce je učitel propojen s žáky prostřednictvím nějaké komunikační platformy v reálném čase. Skupina ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracuje na stejném/podobném zadání. Častou formou této výuky je např. realizace on-line hodin pomocí videokonferenčních nástrojů dle předem stanoveného rozvrhu. (V případě naší školy MS Teams.) Při synchronní on-line výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení. Pro omlouvání absence v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční výuku. Tuto absenci je dle Školního řádu Středního odborného učiliště zemědělského nutné omluvit do 3 kalendářních dnů. Pro omluvení absence v on-line hodinách postupujte prosím následujícím způsobem: K omluvení absence slouží Omluvný list, do kterého zákonný zástupce zapíše datum, důvod absence a podepíše se. Scan/foto Omluvného listu zašlete prosím na email příslušného třídního učitele (najdete na webu školy).

Při asynchronní výuce pracují žáci v jimi zvoleném čase vlastním tempem na zadaných úkolech. Může být realizována např. tak, že učitel posílá zadání samostatné nebo skupinové práce prostřednictvím určeného komunikačního nástroje (v případě naší školy MS Teams, Bakaláři).

Žáci domluveným způsobem a ve stanoveném termínu vypracované zadání odevzdávají.

Off-line výuka

Jedná se o takový způsob vzdělávání, který neprobíhá přes internet a k realizaci nepotřebuje ve větší míře digitální technologie. Nejčastěji se jedná o samostudium a plnění úkolů z učebnic a učebních materiálů. Může se také jednat o plnění praktických úkolů dle přirozených podmínek žáků v domácím prostředí – řemeslné práce, projekty zaměřené na samostatnou práci žáka. Zadávání probíhá písemně, telefonicky, ve specifických případech i osobně.

Sdělování informací zákonným zástupcům

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek.