VÝCHOVNÉ A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Ing. Iveta Vejnarová

Výchovný poradce školy

Poskytování poradenských služeb ve škole se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., zákonem č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Školní poradenské služby jsou zajišťovány školním poradenským pracovištěm.

1) Školní poradenské pracoviště

Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, ředitelem školy a zástupci školy. Školní poradenské pracoviště slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, zákonné zástupce i pedagogy. Pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a zaručovalo ochranu osobních dat.

2) Pracovníci školního poradenského pracoviště – vymezení poradenských služeb ve škole

Podle obsahu činností rozlišujeme poradenské pracovníky školy – výchovný poradce a školní metodik prevence.

 

Výchovný poradce se věnuje problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se SVP, včetně integrace nadaných žáků. Vykonává činnost poradenskou, metodickou, informační, o těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. Náplň práce výchovného poradce vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. a z plánu práce výchovného poradce pro daný školní rok.

Poradenské činnosti:

 1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:
 2. koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
 3. základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
 4. individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem,
 5. poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,
 6. spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
 7. zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,
 8. poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
 9. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.
 10. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.
 11. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 12. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 13. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

Metodické a informační činnosti:

 1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:
 2. v otázkách kariérového rozhodování žáků,
 3. s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,
 4. s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 5. s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,
 6. v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.
 7. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.
 8. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 9. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 10. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 11. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 12. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence rizikového chování žáků.

Vykonává činnost metodickou, koordinační, informační, poradenskou. Připravuje, koordinuje a realizuje preventivní program školy, spolupracuje s orgány státní správy, vede písemnou dokumentaci o činnosti. Náplň práce školního metodika prevence vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. Prioritním cílem preventivní strategie školy je podpora bezpečného chování, zdravého životního stylu žáků a pozitivních mezilidských vztahů.

 • poskytování poradenských služeb žákům, zákonným zástupcům i pedagogům
 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • identifikace žáků, kterým je potřeba poskytnout prvotní zvýšenou podporu (první stupeň podpory)
 • prohloubení spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráce s celým systémem školy (vedení, pedagogický sbor, třídní učitelé, žáci, zákonní zástupci žáků)
 • zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané, příprava podmínek pro úspěšné společné vzdělávání
 • metodická podpora učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání
 • podíl na tvorbě školních vzdělávacích programů
 • podíl na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků
 • sledování účinnosti prevence rizikového chování (závislosti, agresivita, šikana, rasismus, sexuální výchova atd.) a hledání cesty k řešení problémů šikany, hledání cesty k řešení problémů záškoláctví, hledání cesty k řešení dalších problémů specifického charakteru (alkohol, drogy, kouření a jiné)
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování jednotlivých žáků i třídních kolektivů
 • vytváření příznivého sociálního klimatu pro integraci kulturních odlišností
 • prevence a omezení školní neúspěšnosti a předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • efektivní řešení problémů vzniklých během vzdělávání – špatný prospěch, vyloučení ze školy, zájem o přestup na jinou školu aj.
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané a mimořádně nadané žáky
 • nabízení vhodných řešení neúspěšným maturantům
 • pomoc s rozhodováním zájemcům o studium na škole s výběrem vhodného oboru vzdělání a poradenství uchazečům o vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům školy, informační a poradenská podpora k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění, koordinace s ostatními subjekty, které poskytují specializované služby kariérového poradenství (PPP, úřady práce, …)
 • prohloubení spolupráce s ostatními školskými poradenskými zařízeními (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce

Každý z poradenských pracovníků školy má pevně stanoveny konzultační hodiny pro žáky, učitele a zákonné zástupce. Doba poskytování poradenské služby se řídí charakterem této služby a potřebami žáků, zákonných zástupců a učitelů.

Informace a důvěrná data o žácích a jejich zákonných zástupcích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poradenští pracovníci školy zachovávají mlčenlivost o skutečnostech týkajících se osobních údajů žáků a zákonných zástupců žáků, zachovávají mlčenlivost o zdravotním stavu žáků. Dbají o to, aby dokumenty týkající se osobních údajů a zdravotního stavu nebyly volně přístupné.

S ČÍM VÁM MOHU POMOCI

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek.