ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Mgr. Věra Machulková

Školní metodik prevence

Metodické a koordinační činnosti:

 1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.
 2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
 3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
 4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
 5. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 6. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.
 7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
 8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
 9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 10. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti:

 1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 2.  Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.
 4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.
 5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

Poradenské činnosti:

 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.
 2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.
 3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

Koordinátor ŠVP – podílí se na úpravách ŠVP pro nadané žáky a žáky se SVP, spolupracuje s třídními učiteli při vypracovávání PLPP a IVP.

Další pedagogičtí pracovníci školy (učitelé, třídní učitelé, vychovatelé) – učí a pracují se žáky podle zásad a metod ŠVP, provádí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, vytváří vnitřní pravidla třídy, která jsou součástí otevřené a bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klima ve třídě, výchovné skupiny, vytváří podmínky pro integraci žáků se SVP a nadaných žáků, registrují signály o možném problému žáka, hledají příčiny a vhodné formy nápravy, konzultují výchovné a vzdělávací problémy s pracovníky poskytujícími poradenské služby školy, spolupracují se zákonnými zástupci.

 • poskytování poradenských služeb žákům, zákonným zástupcům i pedagogům
 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • identifikace žáků, kterým je potřeba poskytnout prvotní zvýšenou podporu (první stupeň podpory)
 • prohloubení spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráce s celým systémem školy (vedení, pedagogický sbor, třídní učitelé, žáci, zákonní zástupci žáků)
 • zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané, příprava podmínek pro úspěšné společné vzdělávání
 • metodická podpora učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání
 • podíl na tvorbě školních vzdělávacích programů
 • podíl na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků
 • sledování účinnosti prevence rizikového chování (závislosti, agresivita, šikana, rasismus, sexuální výchova atd.) a hledání cesty k řešení problémů šikany, hledání cesty k řešení problémů záškoláctví, hledání cesty k řešení dalších problémů specifického charakteru (alkohol, drogy, kouření a jiné)
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování jednotlivých žáků i třídních kolektivů
 • vytváření příznivého sociálního klimatu pro integraci kulturních odlišností
 • prevence a omezení školní neúspěšnosti a předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • efektivní řešení problémů vzniklých během vzdělávání – špatný prospěch, vyloučení ze školy, zájem o přestup na jinou školu aj.
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané a mimořádně nadané žáky
 • nabízení vhodných řešení neúspěšným maturantům
 • pomoc s rozhodováním zájemcům o studium na škole s výběrem vhodného oboru vzdělání a poradenství uchazečům o vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům školy, informační a poradenská podpora k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění, koordinace s ostatními subjekty, které poskytují specializované služby kariérového poradenství (PPP, úřady práce, …)
 • prohloubení spolupráce s ostatními školskými poradenskými zařízeními (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce

Každý z poradenských pracovníků školy má pevně stanoveny konzultační hodiny pro žáky, učitele a zákonné zástupce. Doba poskytování poradenské služby se řídí charakterem této služby a potřebami žáků, zákonných zástupců a učitelů.

Informace a důvěrná data o žácích a jejich zákonných zástupcích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poradenští pracovníci školy zachovávají mlčenlivost o skutečnostech týkajících se osobních údajů žáků a zákonných zástupců žáků, zachovávají mlčenlivost o zdravotním stavu žáků. Dbají o to, aby dokumenty týkající se osobních údajů a zdravotního stavu nebyly volně přístupné.

S ČÍM VÁM MOHU POMOCI

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek.